top of page
הסולם ההתפתחותי הישראלי THIS

הסולם ההתפתחותי הישראלי THIS

הסולם ההתפתחותי הישראלי פותח על ידי צוות חוקרים ממכון המחקר KI וממשרד הבריאות, ובסיוע המקצועי של צוותי המחלקה לבריאות האם והילד והמחלקה להתפתחות הילד ושיקומו. הסולם ההתפתחותי הישראלי הינו סולם ייחודי המציע נורמות התפתחות המבוססות על מיליוני הערכות התפתחות שבוצעו במרפאות טיפת חלב משנת 2014 ועד שנת 2020.


לא כל הילדים משיגים את אבני הדרך ההתפתחויות באותו הזמן. ההערכה ההתפתחותית מציעה הזדמנות לשיקוף התמונה ההתפתחותית הייחודית לילד, ואיתור חוזקות לצד צרכים ואתגרים. קיימת חשיבות רבה לייעוץ והדרכה להתפתחות נורמטיבית ולאיתור גורמי הסיכון התפתחותיים של הילדים שהתפתחותם אינה מתרחשת בטווח הזמן המצופה לגיל.  איתור, אבחון וטיפול מוקדמים תורמים לקידום התפתחותו של הילד, לבריאותו  ולמוכנותו לקראת משימותיו העתידיות.

סולמות להדפסה

סולמות להדפסה

מידע מדעי

מידע מדעי

הדרכה על השימוש בסולם

הדרכה על השימוש בסולם

bottom of page