top of page
הנחיות משרד הבריאות

הנחיות משרד הבריאות

הנחיות משרד הבריאות בנוגע להפרעת קשב וריכוז 

באתר משרד הבריאות ניתן למצוא הסבר המתמצת את הידוע על הפרעת קשב וריכוז. 

http://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/child_development/Pages/ADHD.aspx

ב 2010 פורסם חוזר המפרט את אמות המידה לאבחון הפרעות קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים. להלן עיקר המלצות החוזר:

מי מאבחן:

מומחה בנוירולוגיה של הילד והתפתחות הילד, מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, רופא עם ניסיון של 3 שנים לפחות בהתפתחות הילד או רופא ילדים מומחה שעבר התמחות ורכש ניסיון בתחום הפרעת קשב וריכוז או מומחה בנוירולוגיה או פסיכיאטריה של המבוגר.

פסיכולוגים מומחים צריכים להפנות את המאובחנים לרופא מומחה לאבחון הפרעות קשב וריכוז בכדי לברר תחלואה נלוות ובכדי לברר ולאשר את הצורך בטיפול תרופתי.

מאבחנים מומחים אלה יכולים להעזר באנשי מקצועות הבריאות האחרים (עובדים סוציאלים, מאבחנים דידקטיים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים, קלינאי תקשורת), אך הם ורק הם אחראים על האבחון.

משך האבחון: 

על האבחון להמשך פרק זמן סביר של כ 45-60 דקות על מנת לענות על מלוא דרישות האבחון. יש להדגיש כי בתחום זה קיימת תחלואה נלוות מרובה ומסועפת ומסגרת האבחון חייבת לכלול התייחסות לתחלואה זו כמו גם הערכה ושלילה של תחלואה נלווית (אבחנה מבדלת).

אבחון ילדים ומתבגרים:

האבחון בגילאים אלו מתבצע על פי קריטריונים מוכרים ותקפים בכל רחבי העולםהמבוססים על המדריך העדכני של DSM.

אבחון ילדים חייב לכלול:

1. הערכה קלינית הכוללת:

א) היסטוריה מפורטת של הילד ומשפחתו;

ב) הערכה מלאה על-פי הקריטריונים של המדריך העדכני שלDSM

ג) הערכה של הפרעות אפשריות אחרות;

ד) בדיקה קלינית מפורטת.

2. שאלוני אבחון להורים ולמורים (כגון שאלוןConners) ולא שאלונימעקב.

3. כלים אבחוניים נוספים: במידת הצורך ימליץ הרופא או הפסיכולוגהמאבחן על השלמת האבחון בכלים נוספים: מבחנים ממוחשביםאובייקטיביים כמו CPT, מבחנים פסיכולוגיים, הערכה קוגניטיבית, הערכה פסיכיאטרית, הערכת כישורי למידה וכדומה.

4. בדיקה רפואית: הפסיכולוג המאבחן חייב להמליץ על השלמת האבחוןבאמצעות בדיקה נוירולוגית ו/או פסיכיאטרית של רופא הרשאי לאבחןהפרעת קשב וריכוז.

 

אבחון מבוגרים:

אבחון מבוגרים חייב לכלול:

1. הערכה קלינית הכוללת:

א) היסטוריה מפורטת של האדם;

ב) הערכה מלאה על-פי הקריטריונים של המדריך העדכני שלDSM

ג) הערכה של הפרעות אפשריות אחרות;

ד) בדיקה קלינית מפורטת.

2. שאלוני אבחון מותאמים למבוגר ולא שאלוני מעקב.

3. כלים אבחוניים נוספים: במידת הצורך ימליץ הרופא או הפסיכולוגהמאבחן על השלמת האבחון בכלים נוספים (כמו לגבי ילדים): מבחניםממוחשבים אובייקטיביים כמו CPT, מבחנים פסיכולוגיים, הערכהקוגניטיבית, הערכה פסיכיאטרית, הערכת כישורי למידה וכדומה.

4. בדיקה רפואית: הפסיכולוג המאבחן חייב להמליץ על השלמת האבחוןבאמצעות בדיקה נוירולוגית ו/או פסיכיאטרית של רופא הרשאי לאבחןהפרעת קשב וריכוז.

 

תחלואה נלווית: 

לאור קיומה של תחלואה נלווית משמעותית (כגון לקויי למידה, דיכאון והפרעותפסיכיאטריות, הפרעות שינה, הפרעות נוירולוגיות שונות ועוד), הרופא הבודק חייבלשקול את התחלואה הנלווית לסוגיה, ולהתייעץ או להפנות לאנשי המקצוע מהתחוםהרלוונטי.

היה והאבחנה בוצעה על-ידי פסיכולוג מומחה, יש לפעול בהתאם לאמור בחוזר זהולהפנות את המאובחנים לבדיקת רופא מומחה מורשה לאבחון הפרעת קשב וריכוז כדילברר קיום תחלואה נלווית ולבדוק את הצורך בטיפול תרופתי.

bottom of page